Pripravujeme

Angličtina pre projektových manažérov

Prihláste sa do kurzu angličtiny pre projektových manažérov!

Začíname v septembri
2015

REGISTRÁCIA

Novinka!

Prince2 Foundation
už za dva dni
.

Možné sú aj víkendové termíny.

Uvádzacia cena

len

500 €/ os.

Volajte na

(+421) 911
571 553

Zavolajte nám na

(+421) 911
571 553

Project management academy

2-day

PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, ITIL®, M_o_R®, MoV®, AXELOS® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.
CAPM®, PMBOK®, PMI® a PMP® sú registrované ochranné známky Project Management Institute, Inc.
IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

Upozornenie

Vážený návštevník, vstupom na webovú stránku spoločnszti Ethics4biz, s.r.o., jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšieuvedeným podmienkam a zároveň sa zaväzujete dodržiavať ich. Spoločnszť Ethics4biz s.r.o.  môže podmienky kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tohto oznámenia. Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku.

Používanie stránok

Spoločnszť Ethics4biz umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto internetovej stránky len na szobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že zachováte neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Kopírovanie, distribúcia, akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na internetovej stránke spoločnszti Ethics4biz, s.r.o. je možná iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom v súlade s platným autorským zákonom na území SR a za predpokladu, že žiadny z dokumentov nebude nijako upravovaný. Používanie na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané zákonom a môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne psztihy.

Pszkytnutie informácií neznamená, že spoločnszť Ethics4biz, s.r.o. udeľuje licencie na autorské práva alebo práva priemyselného vlastníctva. Bez výslovného súhlasu spoločnszti Ethics4biz, s.r.o. nie je povolené kopírovať, napodobovať, ani prenášať žiadne texty, logá, grafické prvky, ochranné známky, zvuk ani obraz, ani ako celok, ani ich časti.

Právna zodpovednszť

Informácie publikované na internetovej stránke vychádzajú z informácií, ktoré spoločnszť Ethics4biz, s.r.o. pszkytuje a ich účelom je informovať najmä o ponuke služieb spoločnszti, ako aj jej aktivitách. Publikované informácie majú informatívny charakter. Spoločnszť Ethics4biz, s.r.o. nezodpovedá za presnszť informácií pszkytnutých na týchto stránkach a použitie týchto informácií je na vlastné riziko príjemcu. Spoločnszť taktiež nezodpovedá za žiadne škody ani žiadne ujmy, ktoré by vznikli použitím týchto informácií. Dokumenty a súvisiaca grafika, publikované na týchto stránkach, môžu obsahovať technické nepresnszti alebo typografické chyby. Informácie môžu byť zmenené alebo aktualizované bez upozornenia. Spoločnszť Ethics4biz, s.r.o. môže tiež kedykoľvek a bez upozornenia vykonávať zlepšenia alebo zmeny na uvedených informáciách.

Príspevky používateľov

Spoločnszť Ethics4biz, s.r.o. si prsztredníctvom svojej internetovej stránky neželá prijímať dôverné, súkromné, ani zákonom chránené informácie. Ubezpečte sa prszím, či informácie alebo materiály zasielané do spoločnszti Ethics4biz, s.r.o., nie sú dôverné.

Prepojenie s internetovou stránkou spoločnszti Ethics4biz, s.r.o.

Spoločnszť Ethics4biz, s.r.o. umožňuje vytvárať prepojenia na svoju internetovú stránku z iných stránok, ale iba v súlade s nasledujúcimi pravidlami. Stránka, ktorá je prepojená s internetovou stránkou spoločnszti Ethics4biz, s.r.o.:

Informácie o autorských právach

Copyright © 2013 Ethics4biz, s.r.o. Všetky práva vyhradené.


Právne ustanovenia

Naspäť

Index

Partnerstvo pre dszahovanie vašich cieľov