Pripravujeme

Angličtina pre projektových manažérov

Prihláste sa do kurzu angličtiny pre projektových manažérov!

Začíname v septembri
2015

REGISTRÁCIA

Novinka!

Prince2 Foundation
už za dva dni
.

Možné sú aj víkendové termíny.

Uvádzacia cena

len

500 €/ os.

Volajte na

(+421) 911
571 553

Zavolajte nám na

(+421) 911
571 553

Project management academy

2-day

PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, ITIL®, M_o_R®, MoV®, AXELOS® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.
CAPM®, PMBOK®, PMI® a PMP® sú registrované ochranné známky Project Management Institute, Inc.
IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

Prince2® Practitioner

Kurz projektového riadenia PRINCE2 Practitioner:

Je vyššou úrovňou kurzu podľa metodiky PRINCE2. Pred absolvovaním kurzu PRINCE2 Practitioner je potrebné zvládnuť metodiku na úrovni PRINCE2 Foundation. Podmienkou certifikácie PRINCE2 Practitioner je úspešné zloženie skúšky PRINCE2 Foundation, resp. platný certifikát PMI PMP, PMI CAPM, alebo certifikátu IPMA na ktorejkoľvek úrovni.


Kurz projektového riadenia PRINCE2 Practitioner:


Pre koho je kurz PRINCE2 Practitioner určený a čo Vám prinesie?

Kurz PRINCE2 Practitioner je vhodný pre projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov, pracovníkov zabezpečenia kvality a všetkých, ktorí:


Popis kurzu:
PRINCE2 Practitioner je dvojdňový certifikačný kurz projektového riadenia, na konci ktorého účastníci absolvujú rovnomennú medzinárodnú certifikačnú skúšku. Úspešní absolventi skúšky dostanú prestížny medzinárodný certifikát projektového manažéra a môžu používať titul PRINCE2 Registered Practitioner.

Certifikovaný kurz PRINCE2 Practitioner je možné uskutočniť v angličtine, češtine, francúzštine, nemčine, španielčine prípadne maďarčine s použitím anglickej odbornej terminológie.

Od účastníkov kurz sa očakáva, že pred začiatkom kurzu sa asi 10 hodín venujú samostatnej príprave podľa inštrukcií školiteľa. Odporúča sa týchto 10 hodín rozložiť na minimálne 1 týždeň. Počas kurzu je vhodné vyčleniť na zopakovanie učiva a dokončenie cvičných testov večer asi 1,5 až 2 hodiny.


Certifikačná skúška PRINCE2 Practitioner

sa skladá podľa želania účastníkov v angličtine, češtine, nemčine, francúzštine alebo španielčine. Na skúškach v maďarčine pracujeme, očakávame, že budú možné do dvoch rokov.

Výsledok certifikačnej skúšky je známy max. do 1 týždňa po jej uskutočnení.

Certifikát PRINCE2 Practitioner platí 5 rokov. Pre udržanie certifikácie je potrebné pred jeho expirovaním zložiť recertifikačnú skúšku. Tá je v obdobnom formáte ako skúška Practitioner, avšak je kratšia.


Kurz PRINCE2 Practitioner

je praktickou prípravou na rovnomennú medzinárodnú certifikačnú skúšku, ktorú účastníci absolvujú na 2. deň školenia. Účastníci si nacvičia stratégiu odpovedania na všetky typy testovacích otázok zo všetkých oblastí PRINCE2, postavené na prípadovej štúdii a dostanú dva plné cvičné testy s vyhodnotením a zdôvodnením všetkých odpovedí. Kvôli kvalitnej príprave na skúšku sa od účastníkov očakáva, že okrem samotného školenia venujú 10-20 hodín samoštúdiu podľa inštrukcií lektora (dodatočne k samoštúdiu potrebnému na úroveň PRINCE2 Foundation). Túto prípravu je potrebné rozložiť minimálne na 1 týždeň pred kurzom.


Practitioner obdrží:


Certifikácia PRINCE2 Practitioner

hodnotí, či je kandidát schopný aplikovať metodiku PRINCE2 na riadenie jednoduchého projektu v prostredí podporujúcom PRINCE2. Kandidát musí preukázať schopnosť aplikovať i prispôsobovať metodiku PRINCE2 tak, aby s jej pomocou vyriešil zadania z oblasti projektového riadenia stanovené v prípadovej štúdii. Konkrétne musí:


Certifikačná skúška PRINCE2 Practitioner sa skladá

podľa želania účastníkov v angličtine, češtine, nemčine, francúzštine alebo španielčine. Na možnosti absolvovať testy aj v maďarčine pracujeme. Táto možnosť bude  k dispozícii asi do dvoch rokov. Výsledok certifikačnej skúšky je známy max. do 1 týždňa po jej uskutočnení.


Úľavy pri skúške

Pre kandidátov, ktorí majú zdravotné postihnutie, platia pri certifikácii určité úľavy. V prípade, že si chcete takúto úľavu uplatniť, je potrebné uviesť to do objednávky a na samotné školenie priniesť príslušné lekárske potvrdenie. Pre viac informácií nás kontaktujte.


Platnosť certifikátu

Certifikát PRINCE2 Practitioner platí 5 rokov. Pre udržanie certifikácie je potrebné pred jeho expirovaním zložiť recertifikačnú skúšku. Tá je v obdobnom formáte ako skúška Practitioner, avšak je kratšia. Jej cena je porovnateľná s cenou skúšky Foundation.

Na recertifikáciu sa môžu kandidáti pripraviť sami alebo Vás v prípade záujmu pripravíme my.


Cena

Dvojdňový certifikačný kurz projektového riadenia PRINCE2 Practitioner stojí 640 € na osobu. V cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály, kniha Managing Successful Projects With PRINCE2 2009 Edition, občerstvenie a obedy počas školenia.

Certifikačná skúška PRINCE2 Practitioner AXELOS® stojí ďalších 250 € na osobu (zvýhodnená cena platná pri kúpe spolu s kurzom). V tejto cene je zahrnuté vystavenie elektronického certifikátu AXELOS skúšobným inštitútom - Examination Institute autorizovaným vlastníkom metodiky PRINCE2 AXELOS Limited (za podmienky zloženia skúšky).

Celková cena verejného certifikačného kurzu PRINCE2 Practitioner + rovnomennej medzinárodnej certifikačnej skúšky teda je 890 €/ os.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 21%. Platia naše obchodné podmienky.


Možné zľavy

Pri objednávke pre viac osôb, pre vnútrofiremné kurzy, samoplatcov, držiteľov platných certifikátov PMI PMP/ CAPM či IPMA atď. ponúkame zľavy a zvýhodnenia popísané na podstránke Ceny – Zľavy.


Špeciálna ponuka

Ak si u nás súčasne objednáte kurzy a skúšky PRINCE2 Foundation aj Practitioner, celková cena je zvýhodnená na 1399 € na osobu. V cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály, obe rovnomenné certifikačné skúšky, vystavenie elektronických certifikátov AXELOS skúšobným inštitútom - Examination Institute autorizovaným vlastníkom metodiky PRINCE2 AXELOS Limited (za podmienky zloženia skúšok), občerstvenie a obedy.

Termíny verejných kombinovaných kurzov PRINCE2 Foundation + Practitioner nájdete tu ==>>

Keďže aj náš kurz PRINCE2 Foundation + Practitioner je akreditovaný medzinárodnými skúšobnými inštitútmi - Examination Institutes (EI) PEOPLECERT, Loyalist Certification Services - LCS a súčasne Ministerstvom školstva SR, jeho absolventi, ktorí dodržia podmienku plnej účasti, majú možnosť získať aj Osvedčenie (certifikát) o absolvovaní kurzu akreditovaného MŠ SR. V prípade záujmu o osvedčenie MŠ SR nás prosím o tejto skutočnosti informujte minimálne 2 týždne pred kurzom. Akreditáciu na maďarskom ministerstve školstva spustíme okamžite po zavedení skúšok PRINCE2. O zavedení skúšok z maďarského jazyka pre PRINCE2 v súčasnosti rokujeme so spoločnosťou AXELOS Ltd., ktorá je majiteľom licencie na danú metodiku.

Toto osvedčenie vystavujeme na požiadanie za doplatok 10 € + DPH/ os. pokrývajúci náklady na vystavenie a úradné zaevidovanie vydania osvedčenia.


Záruka kvality

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia PRINCE2 ani ostatných metodík projektového riadenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation či Practitioner nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 3 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (250 €/ os. ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

Doterajšia celková úspešnosť (tzv. pass rate) absolventov našich certifikačných kurzov na skúškach PRINCE2 je 94% a u úrovne PRINCE2 Foundation presahuje 98%, pričom sme najväčším poskytovateľom certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku aj v Českej republike s viac ako 1.900 absolventmi z týchto krajín.


Záruka najlepšej ceny

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner či PRINCE2 Foundation + Practitioner poskytnutého v dvojjazyčne maďarsko-anglicky a akreditovaného niektorým z oprávnených medzinárodných skúšobných inštitútov (t.j. APMG, BCS, CSME, Dansk IT, DF Certifiering, EXIN, Loyalist alebo PEOPLECERT) realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.


Záruka konania kurzu

Vo väčšine prípadov sa kurzy uskutočnia len vtedy, ak sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov. Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov.

Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, a na vami vybraný termín nebude dostatok prihlásených účastníkov, ponúkneme vám najbližší náhradný termín v danej lokalite a ponúkneme vám zľavu z ceny kurzu ( bez ceny skúšky, nakoľko túto sumu odvádzame skúšobnému inštitútu).

Ak vám ponúknutý náhradný termín nebude vyhovovať, vrátime vám celú uhradenú sumu.


Záruka udržania know-how

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie projektového riadenia PRINCE2, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmetný kurz PRINCE2.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania daného kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu PRINCE2 danej úrovne uvedeného v našom kalendári kurzov. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín plne obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca využívajúceho garanciu udržania know-how kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.


Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky PRINCE2.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach pre jej uplatnenie nájdete v prípade záujmu na podstránke Ceny - Záruky.