Pripravujeme

Angličtina pre projektových manažérov

Prihláste sa do kurzu angličtiny pre projektových manažérov!

Začíname v septembri
2015

REGISTRÁCIA

Novinka!

Prince2 Foundation
už za dva dni
.

Možné sú aj víkendové termíny.

Uvádzacia cena

len

500 €/ os.

Volajte na

(+421) 911
571 553

Zavolajte nám na

(+421) 911
571 553

Project management academy

2-day

PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, ITIL®, M_o_R®, MoV®, AXELOS® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.
CAPM®, PMBOK®, PMI® a PMP® sú registrované ochranné známky Project Management Institute, Inc.
IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

Odborná komunikácia v cudzom jazyku

Podľa čoho sa určuje úroveň ovládania cudzieho jazyka?

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

Common European Framework of Reference

CEFR_Framework_SKK.pdfMetodík hodnotenia úrovne jazykových schopností je viacero. V súčasnosti však začína prevládať hodnotenie podľa Spoločného európskeho referenčného rámca - CEFR. CEFR je smernicou na popis dosiahnutej úrovne  jazykových schopností. Bola vytvorená Európskou radou ako hlavná časť projektu “Language Learning for European Citizenship" v rokoch 1989 až 1996. Jej hlavným cieľom je poskytnúť metodiku na hodnotenie a vyučovanie, ktorá by sa týkala všetkých jazykov v Európe. V novembri 2001 rezolúcia Európskej rady odporučila používanie CEFR na vytvorenie systémov hodnotenia jazykových schopností. Šesť referenčných úrovní sa začína širšie využívať ako európsky štandard pre určenie úrovne individuálnych jazykových schopností.

Otestujte si svoju angličtinu pomocou nasledujúcej tabuľky sebahodnotenia, ktorú nájdete tu  ==>>

Spoločný európsky referenčný rámec.
Popis úrovní ovládania cudzieho jazyka.


Skúsený používateľ (Proficient user)

C2 Majstrovská úroveň (Mastery) Ľahko rozumie doslova všetkému, čo si vypočuje alebo prečíta. Dokáže zhrnúť informácie z rozličných hovorených či písaných zdrojov, pričom dokáže viesť polemiku a predniesť vysvetlenia v logicky usporiadanej prezentácii. Dokáže sa vyjadriť spontánne, veľmi plynulo a precízne a rozlišovať medzi rozličnými odtienkami významu, dokonca aj v zložitých situáciách.

C1 Pokročilá úroveň (Effective Operational proficiency) Dokáže porozumieť širokému rozsahu náročných, dlhších textov a rozoznať ich implicitné významy. Dokáže sa vyjadriť plynulo a spontánne bez priveľmi zjavného hľadania výrazov. Dokáže využívať jazyk pružne a účinne pre spoločenské, akademické, či profesijné účely. Dokáže vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy,  prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.


Samostatný používateľ (Independent user)

B2 Stredná úroveň (Vantage) Rozumie hlavným myšlienkam zložitého textu  na konkrétne aj abstraktné témy, vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii. Komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. Dokáže vytvoriť jasný podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností.

B1 Hraničná úroveň (Threshold) Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, voľnom čase atď. Dokáže sa zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý spojený text na témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.


Používateľ základného jazyka (Basic user)

A2 Základná úroveň (Waystage) Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. Dokáže jednoduchými termínmi opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb.

A1 Minimálna úroveň (Breakthrough) Rozumie známym každodenným výrazom a veľmi základným frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb a tieto výrazy a frázy dokáže používať. Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré má. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.

Porovnanie úrovní hodnotenia CEFR s inými metodikami nájdete tu ==>> a tu  ==>>