Pripravujeme

Angličtina pre projektových manažérov

Prihláste sa do kurzu angličtiny pre projektových manažérov!

Začíname v septembri
2015

REGISTRÁCIA

Novinka!

Prince2 Foundation
už za dva dni
.

Možné sú aj víkendové termíny.

Uvádzacia cena

len

500 €/ os.

Volajte na

(+421) 911
571 553

Zavolajte nám na

(+421) 911
571 553

Project management academy

2-day

PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, ITIL®, M_o_R®, MoV®, AXELOS® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.
CAPM®, PMBOK®, PMI® a PMP® sú registrované ochranné známky Project Management Institute, Inc.
IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

Ciele kurzu:


Požiadavky

Vyžaduje sa ovládanie anglického jazyka na úrovni C1 alebo aspoň na úrovni B2 podľa metodiky CEFR. Bližšie údaje o metodike CEFR a jednotlivých úrovniach nájdete tu ==>>. Vstupná úroveň účastníkov sa preverí ešte pred zaradením do kurzu tak, aby bolo zloženie účastníkov čo najhomogénnejšie z hľadiska ich úrovne angličtiny. Chceme sa vyhnúť situáciám, keď jedni nebudú „stíhať“ a druhí budú mať pocit, že sú brzdení.


Literatúra

Učebné materiály pripravil samotný lektor na základe príslušnej odbornej literatúry z oblasti projektového riadenia, oficiálnych školiacich materiálov, verejne dostupných ukážkových certifikačných testov, ako aj dostupnej časopiseckej, novinovej literatúry, prípadových štúdií a ďalších podkladov.


Možné sú nasledujúce formy výučby:

  1.  Intenzívne sústredenie v trvaní 7 až 10 dní s pobytom (aktivity aj vo večerných hodinách).
  2.  Pravidelné hodiny v triede s lektorom (nutné aspoň 2 x týždenne po 60-75 minút).
  3.  Výučba len cez internet  2 x týždenne cca. 60-75 minút, obvykle pred začiatkom pracovnej  doby.
  4.  Kombinácia krátkych intenzívnych sústrední (predlžený  víkend od piatku večera do nedele  popoludnia 1 x za 2 mesiace) s výučbou cez internet (2 x týždenne cca. 60-75  minút, obvykle pred začiatkom pracovnej doby)

Ukončenie

Na záver každého bloku účastníci zložia príslušné skúšky vypracované podľa  jednotlivých komunikačných zručností. Cieľom je, aby v období od 6 mesiacoch do dvoch rokoch (dĺžka závisí od formy výučby a frekvencie hodín) získali účastníci požadovanú úroveň komunikačných zručností špecifických pre oblasť riadenia projektov minimálne na úrovni C1 podľa metodiky CEFR.


Lektor kurzov PRINCE2® a angličtiny pre projektových manažérov - PhDr. Miroslav SEDLÁK, MBA

Vyštudoval anglický a ruský jazyk na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. Titul PhDr. Získal z metodiky vyučovania cudzích jazykov. Má vyše 15 rokov praxe vysokoškolského učiteľa odbornej angličtiny. Pôsobil na Filozofickej fakulte v Prešove, Technickej univerzite v Košiciach, na STU v Bratislave a na Ekonomickej univerzite v Košiciach a v Bratislave. Bol spoluautorom nieko¾kých vysokoškolských učebníc angličtiny.

V súčasnosti pôsobí ako externý tútor interkultúrnej komunikácie pre študentov MBA na LIGS University v Prahe.

Manažérske vzdelanie  s titulom MBA získal na Masarykovom ústave vyšších studií ČVUT v Prahe a na Sheffield Hallam University vo V. Británii.

Lektor je jediným certifikovaným projektovým manažérom PRINCE2 Practitioner, certifikovaným manažérom P3O Practitioner a zároveň trénerom kurzov projektového riadenia PRINCE2 Foundation + Practitioner, ktorý má aj požadované jazykovedné vzdelanie a dlhoročnú prax vo výučbe odbornej angličtiny.

Angličtina pre projektových manažérov

Predbežný záujem o kurz angličtiny
pre projektových manažérov

Mám predbežný záujem
o kurz angličtiny
pre projektových manažérov.

Chceme vám ponúknuť možnosť zvoliť si najvhodnejšiu formu účasti na kurze tak, aby to zodpovedalo vašim časovým možnostiam a zároveň bola vaša účasť efektívna.

Možné sú nasledujúce formy výučby:

  1. Intenzívne sústredenie v trvaní 7 až 10 dní s pobytom (aktivity aj vo večerných hodinách).
  2. Pravidelné hodiny v triede s lektorom (nutné aspoň 2 x  týždenne po 60-75 minút).
  3. Výučba len cez internet  2 x týždenne cca. 60-75 minút, obvykle pred začiatkom pracovnej doby.
  4. Kombinácia krátkych intenzívnych sústrední (predlžený  víkend od piatku večera do nedele popoludnia 1 x za 2 mesiace) s výučbou cez internet (2 x týždenne cca. 60-75  minút, obvykle pred začiatkom pracovnej doby)


Vo formulári si vyberte vami preferované formy výučby (je možné vybrať viac možností). Po vyhodnotení preferencií navrhneme termíny školení.

 

Zvoľte si preferovanú formu výučby

Meno/Jméno

Priezvisko/Příjmění

E-mail

Telefon

Možnosť  A

Možnosť  B

Možnosť C

Možnosť D

Poznámka

Aby ste zabránili zneužitiu vašej E-mailovej adresy, opíšte text z obrázku


Enter CAPTCHA solution
Listen to audio CAPTCHA