Pripravujeme

Angličtina pre projektových manažérov

Prihláste sa do kurzu angličtiny pre projektových manažérov!

Začíname v septembri
2015

REGISTRÁCIA

Novinka!

Prince2 Foundation
už za dva dni
.

Možné sú aj víkendové termíny.

Uvádzacia cena

len

500 €/ os.

Volajte na

(+421) 911
571 553

Zavolajte nám na

(+421) 911
571 553

Project management academy

2-day

PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, ITIL®, M_o_R®, MoV®, AXELOS® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.
CAPM®, PMBOK®, PMI® a PMP® sú registrované ochranné známky Project Management Institute, Inc.
IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

Dvojdňový kurz Prince2® Foundation

Dvojdňový kurz PRINCE2 Foundation slúži na kvalitnú prípravu účastníkov na zvládnutie medzinárodnej certifikácie PRINCE2 Foundation AXELOS®.

Oproti štandardnému trojdennému kurzu je očistený od tej časti teórie, ktorá nie je potrebná na zvládnutie skúšky Foundation. Pritom samozrejme obsahuje všetko, čo stanovuje oficiálny sylabus PRINCE2 Foundation AXELOS - vlastníka PRINCE2.

Jeho hlavnou výhodou je možnosť zvládnuť základy PRINCE2 a certifikovať sa za menší počet dní a s menším objemom samoštúdia než u trojdňového kurzu. Kratší kurz tiež znamená nižšiu cenu.

Certifikačnú skúšku je možné absolvovať priamo na záver školenia a získať tak doživotne platný medzinárodný certifikát potvrdzujúci Vašu znalosť PRINCE2.

Toto školenie poskytuje tiež teoretický základ pre vyššiu úroveň kurzu aj certifikácie projektového riadenia - PRINCE2 Practitioner. Pri prípadnom pokračovaní na úroveň Practitioner je nutné doštudovať si tú časť teórie, ktorá je predpísaná pre úroveň Practitioner. Na to potrebná literatúra je súčasťou dodávky našich kurzov PRINCE2 Practitioner.

Naše kurzy PRINCE2 Foundation sú akreditované PEOPLECERT, Loyalist Certification Services - LCS, Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vnútra ČR. Touto viacnásobnou akreditáciou disponujeme ako jediný poskytovateľ.


Pre koho je dvojdňový kurz PRINCE2 Foundation a čo Vám prinesie?

Tento kurz projektového riadenia je vhodný pre všetkých, ktorí chcú v najkratšej možnej dobe pod vedením skúseného akreditovaného trénera pochopiť základy metodiky PRINCE2 a získať medzinárodný certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS potvrdzujúci ich znalosti PRINCE2.


Dvojdňový kurz PRINCE2 Foundation Vám dá odpoveď na nasledujúce otázky:

 


Popis kurzu

Dvojdňový PRINCE2 Foundation je intenzívny certifikačný kurz projektového manažmentu tvorený vyváženou zmesou teórie a praktických cvičení.

Kľúčovým prvkom kurzu PRINCE2 Foundation je procesný model PRINCE2, vysvetlenie jeho stavby, prepojenia projektových aktivít, rolí a riadiacich produktov.

Účastníkom dôrazne odporúčame, aby okrem samotného školenia venovali ešte pred ním cca 10-15 hodín príprave podľa našich inštrukcií. Túto prípravu je vhodné rozložiť minimálne na 1 týždeň pred kurzom.

Dvojdňové verejné kurzy PRINCE2 Foundation poriadame podľa výberu účastníkov v maďarčine, angličtine, slovenčine, češtine alebo nemčine. Kurzy vedieme s použitím anglickej odbornej terminológie ak sú v maďarčine. Ak sú kurzy vedené v slovenčine, anglickú odbornú terminológiu používame vtedy, ak účastníci budú absolvovať aj skúšku Practitioner a/alebo budú pracovať na medzinárodných projektoch.

Na konci kurzu účastníci majú možnosť absolvovať medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation. Poplatky za túto skúšku (1 pokus), vystavenie medzinárodného certifikátu certifikačnou autoritou (pri úspešnom zložení skúšky)a jeho doručenie sú zahrnuté v cene kurzu. Záujemcovia o absolvovanie certifikácie PRINCE2 Practitioner musia najprv zložiť skúšku PRINCE2 Foundation.


Keďže náš kurz PRINCE2 Foundation popri akreditácii oprávnenými medzinárodnými skúšobnými inštitútmi - Examination Institutes (EI) PEOPLECERT a Loyalist Certification Services (LCS) akreditovaný aj Ministerstvom školstva SR, absolventi kurzu, ktorí dodržia podmienku plnej účasti, majú možnosť získať aj Osvedčenie (certifikát) o absolvovaní kurzu akreditovaného MŠ SR. V prípade záujmu o osvedčenie nás o tejto skutočnosti informujte minimálne 2 týždne pred kurzom. Toto osvedčenie vystavujeme na požiadanie za doplatok 10 € + DPH/ os. pokrývajúci náklady na vystavenie a úradné zaevidovanie vydania osvedčenia.


Každý účastník nášho verejného certifikačného kurzu projektového riadenia PRINCE2 Foundation obdrží:


Certifikačná skúška PRINCE2 Foundation

Certifikácia PRINCE2 Foundation hodnotí, či je kandidát schopný pôsobiť ako informovaný člen riadiaceho tímu projektu s použitím PRINCE2 v prostredí podporujúcom túto metodiku. Kandidát musí preukázať, že ovláda princípy a terminológiu PRINCE2, konkrétne:


Certifikačná skúška PRINCE2 Foundation sa skladá podľa želania účastníkov v slovenčine alebo angličtine, prípadne v češtine, nemčine, francúzštine, španielčine alebo jednom z ďalších dostupných jazykov.

Na dostupnosti skúšok v maďarskom jazyku v súčasnosti pracujeme. Snažíme sa o to, aby približne do jedného roka bolo možné skúšku vykonať aj v maďarčine


Certifikačné testy PRINCE2 Foundation sú dostupné aj v bilingválnej slovensko-anglickej verzii, kde sú otázky uvedené v oboch týchto jazykoch (t.j. v slovenskom preklade a vedľa neho v anglickom origináli). Pre našich študentov, ktorí chcú absolvovať skúšku PRINCE2 Foundation v slovenčine, už od r.2010 štandardne zabezpečujeme práve túto bilingválnu verziu. Študentom, ktorí budú pokračovať aj na úroveň PRINCE2 Practitioner, odporúčame zvoliť si čisto anglickú verziu skúšky Foundation (dôvod viď nižšie).

V prípade, že si vyberiete test v rodnom jazyku (platí to i pre obojjazyčné verzie), budete mať na jeho vypracovanie 60 minút. Na vypracovanie skúšky PRINCE2 Foundation v inom ako rodnom jazyku budete mať 75 minút. Test sa píše formou výberu z viacerých možností, tzv. multiple choice. Skúšky štandardne realizujeme na papieri, na požiadanie pre vnútrofiremné kurzy zabezpečujeme aj absolvovanie skúšok online na počítači (v tomto prípade je podmienkou, aby si kandidáti na skúšku priniesli notebooky spĺňajúce technické požiadavky skúšobného inštitútu - sprístupníme na vyžiadanie). Bilingválne testy sú prístupné len v papierovej verzii.

Pre kandidátov, ktorí majú zdravotné postihnutie, platia pri certifikácii určité úľavy. V prípade, že si chcete takúto úľavu uplatniť, je potrebné uviesť to do objednávky a na samotné školenie priniesť príslušné lekárske potvrdenie. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Predbežný výsledok certifikačnej skúšky sa dozviete hneď po nej. Oficiálne, podrobnejšie výsledky certifikačnej skúšky s rozpisom % získaných bodov z možných za jednotlivé témy a procesy PRINCE2 Vám skúšobný inštitút oznámi do 2 pracovných dní po jej uskutočnení. Do 3 pracovných dní od absolvovania skúšky dostanete oficiálny elektronický certifikát o jej zložení vydaný oprávneným skúšobným inštitútom - examination institute PRINCE2 (v prípade kladného výsledku). Tento certifikát je zahrnutý v cene kurzu. Papierový certifikát máte možnosť získať za doplatok 25 € + DPH/ks.


Pre kandidátov, ktorí majú zdravotné postihnutie, platia pri certifikácii určité úľavy. V prípade, že si chcete takúto úľavu uplatniť, je potrebné uviesť to do objednávky a na samotné školenie priniesť príslušné lekárske potvrdenie. Pre viac informácií nás kontaktujte.


Predbežný výsledok certifikačnej skúšky sa dozviete hneď po nej. Oficiálny, podrobnejší výsledok certifikačnej skúšky Vám skúšobný inštitút oznámi do 2 pracovných dní po jej uskutočnení. Do 3 pracovných dní od absolvovania skúšky dostanete oficiálny elektronický certifikát o jej zložení vydaný oprávneným skúšobným inštitútom - examination institute PRINCE2 (v prípade kladného výsledku). Tento certifikát je zahrnutý v cene kurzu. Papierový certifikát máte možnosť získať za doplatok 20 € + DPH/ ks.


Cena

Uvádzacia cena našich dvojdňových certifikačných kurzov projektového manažmentu PRINCE2 Foundation poriadaných v na Slovensku platná pre objednávky zadané do 15.4.2015 je 500 € na osobu. V cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály, občerstvenie a obedy.

Certifikačná skúška PRINCE2 Foundation AXELOS® stojí ďalších 150 € na osobu (zvýhodnená cena platná pri kúpe spolu s kurzom). V tejto cene je zahrnuté vystavenie elektronického certifikátu AXELOS skúšobným inštitútom - Examination Institute autorizovaným vlastníkom metodiky PRINCE2 AXELOS Limited (za podmienky zloženia skúšky).

Celková cena dvojdňového verejného certifikačného kurzu PRINCE2 Foundation + rovnomennej medzinárodnej certifikačnej skúšky AXELOS teda je 650 €/ os.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 21%. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.


Možné zľavy

Pri objednávke verejných kurzov pre viac osôb, pre vnútrofiremné kurzy, samoplatcov a pre tých, ktorí nechcú využiť niektorú z našich nadštandardných záruk (viď nižšie), ponúkame zľavy a zvýhodnenia popísané na podstránke Zľavy z cien našich kurzov PRINCE2. Bližšie informácie o zľavách nájdete tu ==>>


Špeciálna ponuka:

Ak si u nás súčasne objednáte kurzy a skúšky PRINCE2 Foundation aj Practitioner, celková cena je zvýhodnená na 1.399 € na osobu. V cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály, obe rovnomenné certifikačné skúšky, vystavenie elektronických certifikátov AXELOS skúšobným inštitútom - Examination Institute autorizovaným vlastníkom metodiky PRINCE2 AXELOS Limited (za podmienky zloženia skúšok), občerstvenie a obedy.

Pri využití tejto ponuky dostanete už pre prípravu na kurz Foundation oficiálnu publikáciu AXELOS „Managing Successful Projects with PRINCE2" (Manuál PRINCE2) obsahujúcu plnú verziu metodiky PRINCE2 namiesto "odľahčenej" publikácie AXELOS "PRINCE2 Pocketbook" resp. knihy "PRINCE2 Précis".

Termíny verejných kombinovaných kurzov PRINCE2 Foundation + Practitioner nájdete tu ==>>

Aj náš kurz PRINCE2 Foundation + Practitioner je akreditovaný PEOPLECERTom, LCS a súčasne Ministerstvom školstva SR. Absolventi kurzu, ktorí dodržia podmienku plnej účasti, teda majú možnosť získať aj Osvedčenie (certifikát) o absolvovaní kurzu akreditovaného MŠ SR. V prípade záujmu o osvedčenie nás prosím o tejto skutočnosti informujte minimálne 2 týždne pred kurzom.

Toto osvedčenie vystavujeme na požiadanie za doplatok 10 € + DPH/ os. pokrývajúci náklady na vystavenie a úradné zaevidovanie vydania osvedčenia.


Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia PRINCE2 ani ostatných metodík projektového riadenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation či Practitioner nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 3 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (150 €/ os. ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

Doterajšia celková úspešnosť (tzv. pass rate) absolventov našich certifikačných kurzov na skúškach PRINCE2 presahuje 93% a u úrovne PRINCE2 Foundation 98%, pričom sme najväčším poskytovateľom certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku aj v Českej republike s viac ako 1.900 absolventmi z týchto krajín.


Záruka konania kurzu:

Vo väčšine prípadov sa kurzy uskutočnia len vtedy, ak sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov. Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, a na vami vybraný termín nebude dostatok prihlásených účastníkov, ponúkneme vám najbližší náhradný termín v danej lokalite a ponúkneme vám zľavu z ceny kurzu ( bez ceny skúšky, nakoľko túto sumu odvádzame skúšobnému inštitútu). Ak vám ponúknutý náhradný termín nebude vyhovovať, vrátime vám celú uhradenú sumu.


Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie projektového riadenia PRINCE2, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie PRINCE2 ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmetný kurz PRINCE2.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu PRINCE2 Foundation si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu PRINCE2 danej úrovne uvedeného v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály PRINCE2, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.


Záruka fair play:

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky PRINCE2.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Ceny - Záruky.